Tuys logo leren en groeien

Leren en Groeien

Het nieuwe kwaliteitskader voor de Zorg vraagt van professionals om niet langer “lijfzorg” als eerste prioriteit te zien, maar het persoonlijk welbevinden van de mensen die met hun zorgvraag op hen vertrouwen.  Dit vraagt om andere competenties en vaardigheden: nieuwsgierig zijn naar wat iemands overtuigingen zijn. Onbevooroordeeld kunnen luisteren, zonder direct een advies of een mening te geven. Want werkelijk luisteren vraagt tijd en aandacht. En dat staat onder druk in een omgeving waarin de missie allereerst “zorgen voor” is. En professionals in de zorg ook vooral daarvoor hebben gekozen: Zorgen dat het goed gaat, en invulling wordt gegeven aan de zorgvraag.

Wij merken dat het gesprek zou gaan over : wat heeft u nodig om gelukkiger, happier te zijn? Wat heeft u nodig om het cijfer dat u u leven nu geeft, met 1 punt te verhogen?, dat hierop veelal geen antwoorden komen die duiden op verzorgen van de fysieke wond om ziekte, maar om het verzorgen van mentale wonden, die in het leven zijn ontstaat: de ontspoorde relatie met een zoon of dochter. De rouw om verlies aan vaardigheid om  bepaalde activiteiten nog te kunnen doen, waaraan met eer en trots en misschien wel levenszin ontleende.

Wij bieden trainingen aan professionals in zorgorganisaties en voor gemeenten op gebied van:

Grip en Glans, een erkende methodiek ontwikkeld door de universiteit van Groningen, waarmee men meer en systemisch zicht krijgt op wat nog Glans geeft in het leven

Deep Democracy, een methodiek waarmee inclusieve besluitvorming en gedragen meningsvorming in werksituaties op afdelingen en in teams leiden tot betere dienstverlening aan cliënten. Maar ook is te gebruiken in een familieberaad, waarin niet alle betrokkenen dezelfde beelden hebben van wat het juiste zou zijn voor moeder, vader met de zorgvraag.

Transactionele Analyse, een methodiek waarin we professionals een spiegel voorhouden, maar ook tevens handvatten bieden om in een volwassen taakrelatie met elkaar het werk te verrichten: vanuit realisme, assertiviteit en helpend gedrag.

NLP en Systemisch werken: We benutten de wetenschap dat wat onbewust is in groepsprocessen, in teams er misschien niet lijkt te zijn, maar wel degelijk invloed heeft op de cultuur, de mores, gedrag en overtuigingen en  de eigen persoonlijke geschiedenis waarmee professionals zorg wordt verlenen. Door professionals hier allereerst bewust van te maken, en vervolgens ook handvatten voor te bieden kan dat wat onbewust en onzichtbaar is, bewust en zichtbaar worden gemaakt, besproken en tot wederzijds begrip leiden.